تراکتور دهکده مدل : H4

H4 تراکتور دهکده 57 x 20 x 18 cm
500 gr 63 x 38 x 50/5 cm
4 kg 13 kg
8 24

اطلاعات

تراکتور روستا اسباب بازی