تراکتور یدک دار مدل : H3

H3 تراکتور یدک دار 50 x 21 x 19 cm
400 gr 71/5 x 50/5 x 43 cm
6/1 kg 15.5 kg
12 34

اطلاعات

تراکتور یدک دار اسباب بازی